با معرفی این مهر شاینی خوشحال است که در راه حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگلها قدمی برداشته است که جایگزین مهر معمولی است. Due نه تنها مجموعه ای از سایزهای مختلف بلکه جایگزین مناسبی برای مهرهای معمولی و چوبی می باشد.

مهرهای سری Due